صادرات

دپارتمان بازرگانی شرکت تنگسیر دریانورد ، محصولات کشاورزی (زراعی، باغی، دامی،آبزیان) و فراورده های صیفی مواد غذایی آنها در بسته بندی های استاندارد و مطابق گواهینامه ایزوهای صنایع غذایی و گواهینامه بهداشت و قرنطینه(HR-GHS) در تجارت جهانی در بازارهای بین المللی صادر می کند.

کارشناس صارداتاحمدی
زمان08:00 ~ 21:00

    موضوع درخواست (الزامی)

    VIPترخیص کالاحمل و نقلخدمات گمرکیصادرات

    بهداشت و قرنطینهتحویل روی عرشه کشتیخدمات گمرکیخرماشاه میگوصادر کنندهصادراتگوجه فرنگیلابسترمحصولات کشاورزیمواد غذاییمیگو